Jesteś tutaj: Start / PODSTAWY PRAWNE

PODSTAWY PRAWNE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

USTAWY I ROZPORZĄDZENIA:

 

 • Ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz.U. 2019 rok, poz. 512)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. 2018 rok, poz. 1457, 1560, 1669, 2245)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 rok, poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. 2018 rok, poz. 967, 2245)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2017 rok, poz. 2077 oraz 2018 rok, poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 rok, poz.1000)
 • Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity Dz.U. 2018 rok, poz. 1316, 1608, 1669)
 • Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz.U. 2015 rok, poz. 1881 oraz 2018 rok, poz. 1608)
 • Ustawa z 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tekst jednolity Dz.U. 2018 rok, poz. 574, 1669)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2018 rok, poz. 917, 1000, 1076, 1608, 1629)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2018 rok, poz. 1490)
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U 2018 rok, poz. 2137, 2244 oraz Dz.U. 2019 rok, poz.730)
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 rok, poz. 1446, 2227 oraz Dz.U. 2019 rok, poz.638)
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz.U. 2018 rok, poz. 151, 1699)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2017 rok, poz. 860)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 rok, poz.652)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 rok, poz.639)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2019 rok, poz. 316)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego (Dz.U. 2019 rok, poz. 320)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2019 rok, poz. 502)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2017 rok, poz. 1611)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemie oświaty innych państw (Dz.U. 2017 rok, poz. 1634 oraz Dz.U. 2019rok, poz. 666)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019 rok, poz. 391)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. 2019 rok, poz. 325)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 rok, poz. 373)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. 2017 rok, poz. 610)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017 rok, poz.1603 oraz Dz.U. 2019 rok, poz. 318)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2017 rok, poz. 1658 ze zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 rok, poz. 639)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz.U. 2017 rok, poz. 1322)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. 2017 rok, poz. 1663)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. 2015 rok, poz. 1872 oraz Dz.U. z 2017 roku, poz.1628)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2018 rok, poz. 2140)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego (Dz.U. 2018 rok, poz.1498)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz.U. 2018 rok, poz.1478)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników kursów doktoranckich (Dz.U. 2014 rok, poz. 1144 oraz Dz.U. 2017 rok, poz. 971)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018 rok, poz. 1055, 1533)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 rok, poz. 1646)
 • Statut Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie
 • Regulaminy wewnątrzszkolne wydane na podstawie w/w ustaw i rozporządzeń oraz Statutu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego w Gnieźnie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WSCKZiU
Data utworzenia:2019-03-13
Data publikacji:2019-03-13
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:441