Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie

PODSTAWY PRAWNE

USTAWY I  ROZPORZĄDZENIA:

 • Ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz.U 2020, poz. 1668)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U 2020, poz. 1327 oraz 2021, poz. 4)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U 2020, poz. 910, 1378 oraz 2021 poz.4)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U 2019, poz. 2215 i 2021 poz. 4)
 • Ustawa z 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (tj. 2021, poz. 263)ustawa z 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (tj. Dz.U 2019, poz. 263)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tj. Dz.U 2020, poz. 1320)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U 2019, poz. 1145 i 1495)
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2019 poz. 869, 1622, 1649, 2020, 2473 oraz z 2020 poz. 1750)
 • Ustawa z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U 2019, poz. 1781)
 • Ustawa z 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tj. 2019, poz. 1479)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U 2020, poz. 2050)
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U 2019, poz. 2277 ; Dz.U z 2020 poz. 1492 oraz z 2021 poz. 41 i 654)
 • Ustawa z dnia 9 lipca 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U 2021, poz. 276)
 • Ustawa z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U 2020, poz. 1845, 2112, 2401 oraz Dz.U z 2021 poz. 159, 180, 255, 611)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 maja 2019 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U 2019, poz. 991)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U 2019, poz. 652)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 marca 2017 roku w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U 2019, poz. 639)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 lutego 2019 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U 2019, poz. 316 oraz Dz.U 2021 poz. 211)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2019 roku w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego (Dz.U 2019, poz. 320)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U 2019, poz. 502)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U 2019, poz.1575)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 lipca 2020 roku w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemie oświaty innych państw (Dz.U 2020, poz. 1283)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U 2019, poz. 391)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 lutego 2019 roku w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U 2019, poz. 325)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U 2020, poz. 0082)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U 2019, poz. 373)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U 2019, poz.1737)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U 2017 poz. 1603 oraz 2019 poz. 1093)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (tj. Dz.U 2019, poz. 1627)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 roku w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U 2019, poz. 639)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 czerwca 2017 roku w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz.U 2017, poz. 1322)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U 2019, poz. 1707)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U 2015 poz. 1872 oraz Dz.U 2017, poz. 1628)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 lutego 2019 roku w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego (Dz.U 2019, poz. 311)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 lutego 2019 roku w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz.U 2019, poz. 319)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 sierpnia 2019 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U 2019, poz. 1664)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U 2018, poz. 2140)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz.U 2019, poz. 1651)
 • Statut Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie
 • Regulaminy wewnątrzszkolne opracowane na podstawie w/w ustaw i rozporządzeń oraz Statutu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WSCKZiU
Data utworzenia:2019-03-13
Data publikacji:2019-03-13
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1924